Statsbudsjettet

Nye ferjekaier

Pengar til utbetring av ferjekaiene på Festøya og i Volda er mellom løyvingane i samferdslebudsjettet

Undergangen på E39 på Egset i Volda   Foto: Arkivfoto

New Articles

Løyvingane til vegformål i Møre og Romsdal er i alt på 35,9 milliardar kroner. Pengane går til tiltak som er kjende frå før, mellom anna opprusting av ferjekaiene på Festøya og i Volda. I Volda skal ferjekaia på Vikeneset leggast om, og i tillegg skal det kome ladestasjon for elektriske ferjer. Ordførar Jørgen Amdam opplyser at målet er å kome i gang med arbeidet neste år. Det er også sett av pengar til å finansere undergangen på E-39 Egset, som snart er ferdig. Dessutan er det løyvingar til reguleringsplanen for Voldatunnelen, som nyleg er lagt ut til høyring. Dette er Samferdsledepartementet si liste over tiltak i Møre og Romsdal.

 • Rv 70 Meisingset – Tingvoll, Tingvoll kommune
  Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2019.
 • E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune 
  Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018.
 • Mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner
  - Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i forbindelse med innføring av nye ferjer.
  - Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.
  - Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune.
 • Mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund kommune
  Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune.
 • Mindre tiltak på E136 med tilknytninger i Ålesund, Rauma og Giske kommuner
  - Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune.
  - Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.
 • Mindre fornyingstiltak på E136 med tilknytninger i Rauma, Ålesund og Giske kommuner
  Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.
 • Mindre tiltak på rv 70 i Kristiansund kommune
  Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune.
 • Planlegging
  Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Møre og Romsdal er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.