Furene: Voldatunnelen skal knytast til rundkøyringa i Furene.
            (Foto: Erik Bergmann)

Furene: Voldatunnelen skal knytast til rundkøyringa i Furene.Foto: Erik Bergmann

Varslar motsegn mot Voldatunnelen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslar motsegn mot detaljreguleringsplanen for Voldatunnelen.

Motsegna gjeld omsynet til landbruket. I planføresegnene står det at mellombelse anleggsområde skal tilbakeførast til landbruksføremål etter at anleggsarbeida er ferdige.

Dette meiner fylkesmannen vert for vagt. Kravet er at det i føresegnene skal stå at der dei mellombelse areala gjeld dyrkajord, skal desse tilbakeførast til nettopp dyrkajord etter at anlegget er ferdig,

Fylkesmannen meiner også at det i planen klart må kome fram kor mykje av dyrkajord som totalt vert tapt med bygginga av ny E39 Volda – Furene.

Fylkesmannen har også motsegn knytt til støy. Han krev at det klart må gå fram av planen kva støytiltak på Volda-sida som er naudsynte for at eksisterande bygningar skal få tilstrekkeleg gode støyforhold, og kva bygningar dette gjeld.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene