Volda rådhus
            (Foto: Arkivfoto)

Volda rådhusFoto: Arkivfoto

Leiar

Pengebruken i Ørsta og Volda

- Det kan bli dyrt å stå åleine, skriv redaktør Svein Aam i leiaren.

Så er kommunepolitikarane både i Ørsta og Volda i gang med årets viktigaste sak: Kommunebudsjettet, inkludert økonomiplanen for dei neste fire år.


Ørsta-budsjettet for 2018

Skredsikring og fleirbrukshall

Ørsta kommune vil investere for 306 millionar kroner i 2018. Dette medfører at det må lånast 173 nye millionar kroner. Samstundes vert det stramma inn på drifta.

 

Dei såkalla Kostra-tala viser at dei to kommunane bruker om lag like mykje pengar per innbyggjar, anten det gjeld skular, sjukeheimar eller andre kommunale tenester.Begge kommunar har lik utvikling når det gjeld folketal. Ein jamn straum flyttar frå bygdene inn til sentrum. Fortettinga utfordrar tenestestrukturen. Størst er nok utfordringa i Volda, som har satsa mykje på skular på bygdene.

Samstundes er det interessante skilnader mellom Ørsta og Volda både når det gjeld utgifter og inntekter framover. I begge kommunane skal det byggjast store idrettshallar. Medan Volda satsar på ein dugnad saman med private, så tar kommunen ansvaret og rekninga i Ørsta. Ørstingane får eit idrettsbygg som er grovt sett dobbelt så dyrt, og Volda kommune sine utgifter vert små i forhold til Ørsta sine. Ørsta har og valt ei offentleg løysing for Legesenteret, sjølv om det låg eit privat alternativ på bordet.

Begge kommunane må effektivisere drifta, delvis fordi det er noko regjeringa legg opp til. Men Ørsta må kutte meir i driftsutgiftene enn Volda.


- Lukkelege for at vi slår oss saman

Inntektene frå kommunesamanslåing gir Volda auka handlingsrom dei neste åra.

 

Det største skilnaden mellom Ørsta og Volda på inntektsida framover gjeld kommunereforma. Her har Volda gjort som kommunalminister Sanner bad dei om: Å slå seg saman med nokon. Belønninga er sju millionar kroner i året ekstra. Ørsta derimot får redusert sine årlege inntekter frå staten med fire-fem millionar.

Så er det spørsmålet om Bjørke skal bli ein del av Volda. Her har den same kommunalminister Sanner siste ordet. Blir Bjørke flytta så taper Ørsta om lag åtte millionar kroner året i Tussa-inntekter, altså meir enn det nye Volda får i inntekter som direkte resultat av samanslåinga. Det kan bli dyrt å stå åleine.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Det er interessante skilnader på Ørsta og Volda både når det gjeld utgifter og inntekter.

Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.