Flaum: Hausten 2016 skapte flaum store skadar i Barstadvik. Arkiv

Flaum: Hausten 2016 skapte flaum store skadar i Barstadvik. Arkiv

– Nye flaumskadar kan skje i Ørsta i framtida

– Flaumskadane i Utvik, Breim og Sandane har sett ein støkk i mange, også meg.

Det skriv ordførar Stein Aam i ein e-post til beredskapskontakt i kommunen, Per Ivar Lied.

– Vi som på nært hald såg skadane i Barstadvik er sikre på at nye flaumskadar kan skje i Ørsta i framtida. Det er eit tungt ansvar for kommunen, og vi må gjere ein innsats for å få kartlagt/oppdatert potensiell flaumfare, skriv ordføraren.

Han varslar at han ønskjer å kalle inn sentrale personar i kommunen til samtale/møte for å få oversikt over farane i elvar og vassdrag.

Møtet er sett til 16. august. Per Ivar Lied kallar inn til eit delberedskapsmøte, der lokalt politi og Ørsta Røde Kors også er invitert. På dagsorden står mellom anna gjennomgang av risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) når det gjeld flaum, i tillegg til drøfting av status når det gjeld større og mindre elvar/flaumfare, planlegging, bustadfelt, avløp/dimensjonering, ev. tiltak.

– I ROS-analysen er faren for ras og flaum omtalt som høg risiko. Flaumskadar er altså noko vi må vere godt budde på, skriv Lied i innkallinga.

– Korleis er vi budde på dette?

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.

Høgtideleg seremoni

Prots fekk St. Olav

Kordirigenten Per Oddvar "Prots" Hildre fekk overrekt St. Olavs orden laurdag.