Ørstaheimen: Mattilsynet har gitt dispensasjon for to års vidare drift av kjøkkenet ved Ørstaheimen.

Ørstaheimen: Mattilsynet har gitt dispensasjon for to års vidare drift av kjøkkenet ved Ørstaheimen.

Treng nytt kjøkken ved Ørstaheimen

Mattilsynet gir dispensasjon i to år for vidare drift av kjøkkenet ved Ørstaheimen. Då vert kjøkkenet stengt.

– Det må verte lagt planar for eit nytt kjøkken for å oppretthalde kjøkkendrift i framtida. Om eit nytt storkjøkken kan sjåast i samanheng med skular eller andre driftseiningar, vil det mogleg gje ei betre synergieffekt med omsyn til kostnader, drift, opplæring og rekruttering, skriv prosjektutviklar/prosjektleiar eigedom Ivar-Otto Kristiansen i eit internt notat til Ørsta kommune.

Det var i ein rapport frå Mattilsynet gitt eit vedtak som kunne føre til stening av kjøkkenet ved Ørstaheimen. Nokre av avvika vart løyste med ein gong, men tilstanden på kjøkkenet og tilhøva løyste også ut krav om bygningsmessige tiltak. Dei bygningsmessige tiltaka har vorte vurdert til å ikkje la seg løyse grunna manglande høve til utbygging og kostnadsvurderingar.

– Kjøkkenet er i ein slik tilstand at det vil verte naudsynt med skifte av kjøler, golv, garderobar, toalett med vidare om kort tid. Dette sjølv om det hadde vore mogleg å byggje på eksisterande kjøkken, skildrar Kristiansen, som vurderer følgjekostnaden ved tiltak på staden til å gå langt utover forsvarlege rammer.

– Eg vurderer det som lite føremålstenleg og framtidsretta å nytte meir midlar på kjøkkenet enn det som skal til for å stette kortsiktige krav.

Det er gitt ein dispensasjon for drift av kjøkkenet i to år, men då må det ligge føre ei løysing av permanent art.

– Det er naudsynt å sjå på andre lokalitetar for kjøkkenet, noko som er mogleg ut frå funksjonen til eit storkjøkken og art av produksjon. Utbygging av eksisterande kjøkken er ikkje mogleg innan gitte rammer.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene