Ørsta Indremisjon: Alternativet til å endre driftsforma ville vere å leggje heilt ned, og det ville i så fall vere beklageleg, seier styreleiar Hjørdis Almelid Vikenes i indremisjonen. Studiar gjer at ho må redusere aktiviteten i indremisjonen.

Ørsta Indremisjon: Alternativet til å endre driftsforma ville vere å leggje heilt ned, og det ville i så fall vere beklageleg, seier styreleiar Hjørdis Almelid Vikenes i indremisjonen. Studiar gjer at ho må redusere aktiviteten i indremisjonen.

Får ikkje folk til å sitje i styret. No reduserer Ørsta Indremisjon aktiviteten

Redusert drift på bedehuset

Mangel på folk til å sitje i styret byr på utfordringar for Ørsta Indremisjon.

No reduserer dei aktiviteten, og framover vil ikkje indremisjonen ta initiativ til vanlege møte, festar og andre arrangement på Ørsta Bedehus.

– Dette er ikkje dramatisk for Ørsta Indremisjon. Eg må berre rydde plass til å vere student neste skuleår og ingen ville vere leiar. Så eg er framleis valt som leiar for indremisjonen, men har litt færre oppgåver enn tidlegare, fortel leiar Hjørdis Almelid Vikenes.

Ho fortel at endringane nærast er berre «interne og organisasjonsmessige».

Ikkje nedlagt

– Og vi er ikkje nedlagt, men vi har no eit forvaltningsstyre og ikkje eit driftsstyre. Dette botnar i at eg skal vere student på deltid til hausten, og difor ryddar meg tid til å studere, og ingen av medlemene i indremisjonen ville ta over leiarvervet, fortel Vikenes.

Ho gjer det klart at husstyret framleis er i full drift, og at dei har ansvar for bedehuset og Sportskapellet på Bondalseidet.

– Slik vil folk kunne leige begge desse husa som før, og lag- og organisasjonar kan ha sine faste arrangement og leggje nye arrangement til husa våre, som dåp, konfirmasjon, minnesamvær, bryllaup, konsertar, møteveker og meir. Husstyret vil arrangere bedehusbasarar haust og vår, og også konsertar, slik dei også har gjort tidlegare, seier styreleiaren.

Aktiviteten i regi av indremisjonen går likevel kraftig ned. Indremisjonen har sendt brev til medlemmene for å orientere om endringane. Der går det fram at det på årsmøtet i vår var berre ein kandidat til eit normalt arbeidande indremisjonsstyre. Årsmøtet vedtok difor – i tråd med styret si tilslutning til framlegg frå Vidar Mørk – å velje eit reint forvaltningsstyre for neste år. Dette vil truleg innebere at indremisjonsstyret ikkje tek initiativ til vanlege møte, festar og andre arrangement. Indremisjonen avsluttar sin del av samarbeidet med Soknerådet om Måndagsklubben og PitStop. Indremisjonen avsluttar også samarbeidet sitt i Ørsta kristelege samarbeidsutval (ØKS). Indremisjonsstyret deltek ikkje på Formiddagstreffa. Styret tek heller ikkje opp utfordringar frå Sunnmøre Indremisjon, IMF eller andre om nye

initiativ, kurs, samarbeid, dugnader o.l.

– Så må vi vone at andre organisasjonar vil bruke Bedehuset flittig, og at andre meir frie grupperingar ser dette som eit høve til å realisere idéar og tiltak som kan byggje Guds rike ut frå Ørsta Bedehus, heiter det i brevet til medlemmene.

– Den nye ordninga vil i alle fall vare til årsmøtet neste år. Eg har ikkje fått nokon negative reaksjonar på reduksjonen. I realiteten er det snakk om nokre møte i indremisjonsregi som no ikkje vil gå som møte i regi av oss. Truleg vil Sunnmøre Indremisjon og andre organisasjonar og folk ta nokre ekstra møte så kanskje enda på visa vert at fleire tek tak når andre ikkje er i full drift, reflekterer Almelid.

Alternativet er nedlegging

– Alternativet til denne driftsforma ville vere å leggje heilt ned, og det ville i så fall vere beklageleg. No får vi prøve eit driftsår med tilpassa drift og evaluere korleis året har vore. Elles vil husstyret vårt arrangere basardagar to gonger i året og konsertar slik dei har gjort, så heilt utan indremisjonspunkt vert ørstingane ikkje. Vi har plass til fleire nye medlemar, så viss nokon eventuelt vil engasjere seg må dei ta kontakt med oss i styret, oppmodar Hjørdis Almelid Vikenes.

Roy-Arne Folkestad

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.

Høgtideleg seremoni

Prots fekk St. Olav

Kordirigenten Per Oddvar "Prots" Hildre fekk overrekt St. Olavs orden laurdag.