Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast.
            (Foto: Statens vegvesen)

Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast.Foto: Statens vegvesen

Godkjende plan for E39 Moldvikneset–Masdal

Ørsta kommunestyre har samrøystes vedteke detaljreguleringsplanen for E39 Moldvikneset–Masdal.

Det er Statens vegvesen som har utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for E39 Molvikneset– Masdal. Føremålet med planarbeidet er å betre trafikktryggleiken på strekninga gjennom m.a. å rette ut spesielt to kurver, auke breidda på vegen og betre samsvaret mellom horisontal- og vertikalgeometri. I tillegg vert det lagt opp til å justere busslommene og avkøyrsler.

Det er utført støyberekning for strekninga som syner at eitt hus ligg innanfor raud støysone, og to hus (i eitt tun) ligg i gul støysone. Vegvesenet vurderer lokal støyskjerming som aktuelt tiltak.

Kulturminne

Det er også gjennomført arkeologisk registrering i området, og det er gjort funn av to automatisk freda kulturminne ved busslommene. Fylkeskommunen har gitt dispensasjon frå kulturminnelova for dei delane av kulturminna som er i konflikt med utbygginga.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene

Bøstrand på storhandel

Handlar 30 lastebilar i eitt jafs

- Historisk avtale, seier Yngve Bøstrand i Bøstrand Transport.

Høgtideleg sermemoni

Fekk medaljen på brystet

Reidar Øye fekk laurdag tildelt Kongens fortenestemdalje i ein høgtideleg seremoni

– La borna få gle seg til jul

– Jula skal vere ei kjekk tid for familien, men det er ikkje alle born som gler seg like mykje.

Bompengedebatten kokar

Det er høg temperatur i debatten om bompengar mellom Ørsta og Volda.

Nervedrama om idrettsanlegg

Jubel for Vartdal -til slutt

Det vart ei nervepirrande stund i kommunestyret for representantane frå Vartdal TIL torsdag.

Slo lens - blir anmeldt

Blir anmeldt etter å ha urinert i Volda

Vert ein av landets største

Kontrakta for den nye sikringsvollen over Vallabøen i Ørsta er underteikna.