Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast.
(Foto: Statens vegvesen)

Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast. Foto: Statens vegvesen

Godkjende plan for E39 Moldvikneset–Masdal

Ørsta kommunestyre har samrøystes vedteke detaljreguleringsplanen for E39 Moldvikneset–Masdal.

Det er Statens vegvesen som har utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for E39 Molvikneset– Masdal. Føremålet med planarbeidet er å betre trafikktryggleiken på strekninga gjennom m.a. å rette ut spesielt to kurver, auke breidda på vegen og betre samsvaret mellom horisontal- og vertikalgeometri. I tillegg vert det lagt opp til å justere busslommene og avkøyrsler.

Det er utført støyberekning for strekninga som syner at eitt hus ligg innanfor raud støysone, og to hus (i eitt tun) ligg i gul støysone. Vegvesenet vurderer lokal støyskjerming som aktuelt tiltak.

Kulturminne

Det er også gjennomført arkeologisk registrering i området, og det er gjort funn av to automatisk freda kulturminne ved busslommene. Fylkeskommunen har gitt dispensasjon frå kulturminnelova for dei delane av kulturminna som er i konflikt med utbygginga.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Fortvilar over skadeverk

Arne fekk båt skadd etter steinkasting.

Store utfordringar med fyrsteslåtten

Bøndene i Ørsta har utfordringar med årets fyrsteslått, grunna mykje nedbør. Dei fleste ligg langt bak skjema.

Siste sirkus på Utstillingsplassen

Torsdag vart sirkusteltet til Cirkus Arnardo reist på Utstillingsplassen i Ørsta for siste gong.

Elevane sigra mot lærarane

I år var det elevane ved Ørsta ungdomsskule som kunne juble høgast i den tradisjonsrike fotballkampen mellom elevane og lærarane.

NAV til Tindebygget

NAV Ørsta og Volda flyttar frå Strandgata til nye lokale i Tindebygget i Ivar Aasen-gata.

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.

Åtvarar mot kulturhus i sentrum

Rådmannen i Volda åtvarar mot å insistere på eit kulturhus i sentrum framfor samarbeid med høgskulen på campus.