Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast.
            (Foto: Statens vegvesen)

Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast.Foto: Statens vegvesen

Godkjende plan for E39 Moldvikneset–Masdal

Ørsta kommunestyre har samrøystes vedteke detaljreguleringsplanen for E39 Moldvikneset–Masdal.

Det er Statens vegvesen som har utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for E39 Molvikneset– Masdal. Føremålet med planarbeidet er å betre trafikktryggleiken på strekninga gjennom m.a. å rette ut spesielt to kurver, auke breidda på vegen og betre samsvaret mellom horisontal- og vertikalgeometri. I tillegg vert det lagt opp til å justere busslommene og avkøyrsler.

Det er utført støyberekning for strekninga som syner at eitt hus ligg innanfor raud støysone, og to hus (i eitt tun) ligg i gul støysone. Vegvesenet vurderer lokal støyskjerming som aktuelt tiltak.

Kulturminne

Det er også gjennomført arkeologisk registrering i området, og det er gjort funn av to automatisk freda kulturminne ved busslommene. Fylkeskommunen har gitt dispensasjon frå kulturminnelova for dei delane av kulturminna som er i konflikt med utbygginga.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.

Høgtideleg seremoni

Prots fekk St. Olav

Kordirigenten Per Oddvar "Prots" Hildre fekk overrekt St. Olavs orden laurdag.