AUke: Barnevernssjef Brynhild Solvang kallar auken i uromeldingar for barn sin omsorgssituasjon i kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta for massiv. Arkiv
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

AUke: Barnevernssjef Brynhild Solvang kallar auken i uromeldingar for barn sin omsorgssituasjon i kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta for massiv. Arkiv Foto: Roy-Arne Folkestad

109 nye uromeldingar for barn sin omsorgssituasjon

– Ein massiv auke

Det interkommunale barnevernet har fått 109 nye uromeldingar om barn sin omsorgssituasjon i første kvartal 2017.

– Dette er ni fleire enn i same periode i fjor. Vi har hatt ein massiv auke, og har følgt mellom 10 og 20 barn til avhøyr på Barnehuset i Ålesund. Slike valds- og overgrepssaker krev store menneskelege ressursar, og tek mykje tid til førebuing, gjennomføring og etterarbeid, skriv barnevernssjef Brynhild Solvang i rapporten.

Meldingane gjeld kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta, som er med i det interkommunale barnevernet.

Tiltak

I rapporten fortel Solvang at dei får flest meldingar frå asylmottaka, UDI, foreldre, politiet og helsestasjonar, men også frå skular, foreldre og andre.

Barnevernet har ingen bort på kravet om gjennomgang av nye meldingar innan ei veke.

Dei har gjennomført 123 undersøkingar i perioden. 91 av desse, dvs. 74 prosent, var innanfor fristen på tre eller seks månader.

– Vi har dermed 26 prosent fristbrot i perioden. Det er framleis for høgt. Vi har sett inn tiltak, og arbeider for å kome ytterlegare ned. Til dette er det også å seie at vi har prioritert personale over til omsorgsteamet, for å stette lovkrava om talet på oppfølgingsbesøk for barn som bur utanfor heimen. Dette har medført ventelister på undersøkingar og oppfølging av heimebuande barn. Her har vi måtte prioritere ut ifrå alvorsgraden i sakene. Men vi vil vere bevisst at det alltid vil vere nokre saker som også av

eksterne årsaker ikkje let seg ferdigstille innan frist.

Tal

Kommunevise tal på saker der undersøkingstida er overskride i perioden januar – april (her kan det vere fleire barn i ein og same familie som gir utteljing. Nokre undersøkingar har også «følgt med» frå før årsskiftet):

Hareid: 6

Ulstein: 5

Volda: 6

Ørsta: 15

Barnevernet har ansvar for 242 heimebuande barn som har teke imot hjelpetiltak i perioden. Dette er tre fleire enn på same tid i fjor. Dette er 38 i Hareid, 42 i Ulstein, 73 i Volda (inkl. 17 einslege mindreårige) og 89 i Ørsta (inkl. 20 einslege mindreårige).

Barnevernet har også ansvar for 80 barn som bur utanfor heimen. 15 i Hareid, 29 i Ulstein, 21 i Volda og 15 i Ørsta.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Fortvilar over skadeverk

Arne fekk båt skadd etter steinkasting.

Store utfordringar med fyrsteslåtten

Bøndene i Ørsta har utfordringar med årets fyrsteslått, grunna mykje nedbør. Dei fleste ligg langt bak skjema.

Siste sirkus på Utstillingsplassen

Torsdag vart sirkusteltet til Cirkus Arnardo reist på Utstillingsplassen i Ørsta for siste gong.

Elevane sigra mot lærarane

I år var det elevane ved Ørsta ungdomsskule som kunne juble høgast i den tradisjonsrike fotballkampen mellom elevane og lærarane.

NAV til Tindebygget

NAV Ørsta og Volda flyttar frå Strandgata til nye lokale i Tindebygget i Ivar Aasen-gata.

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.

Åtvarar mot kulturhus i sentrum

Rådmannen i Volda åtvarar mot å insistere på eit kulturhus i sentrum framfor samarbeid med høgskulen på campus.